Clàusula informativa email

Clàusula informativa Email

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, l’informem el següent:

 

Responsable del tractament:

Dr. JOSEP BIZAR RAMONEDA – CIF: 33909117-X
Direcció postal : calle Indústria, 32 Local – 08202 Sabadell-
Telèfon: 93 725 73 90
Correu electrònic: info@clinicabizar.com

 

Finalitat:
  • Gestionar els serveis sanitaris d’odontologia i estomatologia per al pacient.
  • Gestionar els serveis administratius, de facturació i comptables dels pacients.

 

Legitimació:
  • Execució del servei administratiu i sanitari de l’historial clínic del pacient.
  • El compliment d’obligacions legals aplicables en la cessió de dades a tercers, organismes o autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

 

Duració:

Les dades seran conservades mentre durin els serveis sanitaris amb el pacient, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

 

Destinataris:

Cessió dades a tercers que prestin serveis als pacients de la CLINICA DENTAL, amb els quals ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors amb l’objectiu de garantir que tractaran les dades personals de conformitat amb el que estableix la legislació vigent. També es cediran a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal.

 

Drets:

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquestes. Tot això, per escrit acompanyat de còpia del document oficial que l’identifiqui dirigit al Responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).